WE CERTIFY THE WORLD!

CarpatCert este un organism independent de certificare a sistemelor de management care indeplineste cerintele impuse de SR EN ISO 17021:2011.

HOTĂRÂRE nr. 603 din 8 iunie 2011pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 17 iunie 2011În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Normele privind supravegherea de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale, denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2(1) Constituie contravenţie următoarele fapte:a) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 din norme;b) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 6 din norme.(2) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, iar contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.(3) Sancţiunile prevăzute la alin. (2) se aplică şi persoanelor juridice, situaţie în care contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, iar contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.Articolul 3(1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 2 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.(2) Contravenţiilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 4Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării, cu excepţia dispoziţiilor art. 2 şi 3 care intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuPreşedintele Oficiului Naţionalde Prevenireşi Combatere a Spălării Banilor,Adrian CucuMinistrul afacerilor externe,Teodor BaconschiMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 8 iunie 2011.Nr. 603.AnexaNORMEprivind supravegherea de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionaleCapitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Prezentele norme reglementează modul de supraveghere şi control al punerii în aplicare de către entităţile supravegheate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a sancţiunilor internaţionale instituite prin actele prevăzute la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă.Articolul 2Intră sub incidenţa prezentelor norme următoarele categorii de persoane fizice şi juridice:a) instituţiile financiare, cu excepţia instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special prevăzut la art. 44 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;b) cazinourile;c) auditorii, persoanele fizice şi juridice care acordă consultanţă fiscală sau contabilă, notarii publici, avocaţii şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale;d) furnizorii de servicii pentru societăţile comerciale sau alte entităţi, alţii decât cei prevăzuţi la lit. c);e) persoanele cu atribuţii în procesul de privatizare;f) agenţii imobiliari;g) asociaţiile şi fundaţiile;h) alte persoane fizice sau juridice care comercializează bunuri şi/sau servicii, numai în măsura în care acestea au la bază operaţiuni cu sume în numerar, în lei ori în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei al 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele.Capitolul II Activitatea de supraveghere a punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionaleArticolul 3Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor îndeplineşte următoarele atribuţii privind supravegherea modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale:a) asigură de urgenţă publicitatea prevederilor actelor care instituie sancţiuni internaţionale obligatorii în România, prin afişarea pe pagina de internet proprie - www.onpcsb.rob) monitorizează şi controlează respectarea prevederilor prezentelor norme şi a legislaţiei incidente de către persoanele prevăzute la art. 2;c) stabileşte, pentru persoanele prevăzute la art. 2, mecanismul şi modul de raportare prevăzute la art. 18 din ordonanţa de urgenţă;d) informează Ministerul Afacerilor Externe, semestrial sau ori de câte ori este nevoie, despre modul în care sunt aplicate sancţiunile internaţionale în domeniul său de competenţă, despre încălcări ale acestora şi cazuri aflate în curs de soluţionare, precum şi despre orice alte dificultăţi de aplicare;e) organizează, cu respectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei şi prelucrării datelor cu caracter personal, o evidenţă proprie cu privire la punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale în domeniul specific de competenţă şi pune la dispoziţie aceste informaţii Ministerului Finanţelor Publice. Informaţiile cuprinse în această evidenţă proprie, cu excepţia informaţiilor clasificate, vor fi stocate pe o perioadă de 5 ani de la data încetării aplicării sancţiunilor internaţionale;f) organizează seminare de informare şi instruire referitoare la prevederile legale privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale;g) colaborează cu alte autorităţi abilitate de lege pentru supravegherea eficientă a implementării sancţiunilor internaţionale.Capitolul III Obligaţiile persoanelor reglementate la art. 2 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionaleArticolul 4(1) Persoanele prevăzute la art. 2 au obligaţia de a transmite, de îndată, Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor spre înştiinţare rapoarte privind fondurile şi/sau resursele economice aflate în posesia ori sub controlul clientelei, ce fac obiectul unor sancţiuni internaţionale, sau care aparţin ori se află sub controlul unor persoane desemnate.(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se vor transmite în forma prevăzută în Normele privind mecanismul de transmitere către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a rapoartelor prevăzute la art. 18 din ordonanţa de urgenţă, ce vor fi aprobate prin decizie a Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 5În aplicarea dispoziţiilor art. 20 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, la solicitarea motivată a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, în calitate de autoritate de supraveghere, persoanele prevăzute la art. 2 au obligaţia de a pune la dispoziţie, de îndată, orice date şi informaţii suplimentare, relevante, conform solicitării primite, obligaţia de confidenţialitate neputând fi invocată.Articolul 6În scopul asigurării desfăşurării activităţii în conformitate cu cerinţele ordonanţei de urgenţă, persoanele prevăzute la art. 2 aplică măsurile de cunoaştere a clientelei prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările ulterioare.

Informatii utile:

S.C. CARPATCERT S.R.L.

Piata Mihail Kogalniceanu, Nr. 8, Ap. 1, Sector 5, Bucuresti

0756 190 048;

office@carpatcert.ro


Aboneza-te la newsletter:

Vrei sa te anuntam cand poti fii in avantaj? Aboneaza-te!

Aboneaza-ma!